Recent Posts

  Kim holland pjes grote spuitende lul

  Kimberley heeft een paar goede boys gerege Lees meer. Angel wil eindelijk eens een lul in haar strakke kontje Ja, Angel hebben we al een paar keer in botergeile actie gezien op de Kim Holland site, en daarom is het vandaag tijd om eens een nieuwe stap te wagen! Angel wil het nu wel eens Lees meer. Nina's maagdelijke kontje 1 x Keer heeft ze het per ongeluk geprobeerd. En ze was gelijk genezen. Anaal vindt ze niet leuk. Maar vandaag wil ze wel eens kijken wat er gebeurt als ze er heel rustig Lees meer.

  Sasha, Chelsea en Chris: We hebben gezien hoe Chelsea en Sasha elkaar heel geil hebben opgewarmd. Nu is het tijd voor de stijve lul van Chris, want de meiden hebben zoveel zin om geneukt te worden nu.

  Dik belegde sandwiches galore We knallen erin vandaag met het allerheiligste dat een vrouw kan meemaken: Een lul in haar kutje en een lul in haar kont tegelijk. Ja dan stijgt er een stev Lees meer. Sex in het bos met Senna Geile Senna was in het bos bezig met een sexy fotosessie met haar vriend, toen wij hen daarbij op heterdaad betrapten. We kregen lekkere Senna zover om met een dildo aan de slag Lees meer.

  Dat jij het mag afmaken! Dat zij zitten te hunkeren naar jouw lul. Mijn Kim Holland account. Heb jij al een Kim Holland account? Ik heb al een account. Stuur een email naar sales kimholland. Deze geile Canadese Sabrina, die bij Kim Holland op bezoek is omdat ze dolgraag een paar geile opnamen wil maken met Nederlandse boys, heeft vandaag echt ineen lekkere geile gangbang!

  Geen l Lees verder. Hete seks op een koude herfstdag Onze Ger heeft afgesproken met de mooie blondine genaamd Didi. Deze vlotte meid is nog student en wil dolgraag model worden, na een kleine inleiding gaan ze snel naar het stulpje van Ger want het is buiten echt niet meer te harden.

  Als Did Lees verder. Drie kleine tienermeisjes en een geile Gerrie Twee kleine tienermeisjes wonen bij elkaar in een klein huisje en een derde komt op bezoek. Met zijn drieën wachten ze gespannen op onze geile cameraman Gerrie. Na enkele tientallen minuten is hij aangekomen en staat hij voor de drie tien Lees verder. Blond sletje keihard geneukt Ger is helemaal in zijn nopjes als hij ziet met welke dame hij vandaag te maken heeft. Het is een meisje uit Praag die al een tijdje in Nederland woont.

  Ze heeft een lekker lijf en mooie blonde haren, daar wil Ger zijn harde pik wel induwe Lees verder. Micha en Ilse en de geile porno party Micha heeft afgesproken met Ger. Eerst gaat Ger met deze geile tiener naar de paardjes kijken en kletsen ze gezellig wat bij. Dan neemt Ger deze tiener mee naar een huisje. Als hij de deur opendoet ziet Micha dat Ilse bovenop een harde pik Lees verder. Geile Lea geneukt in Boedapest Dries is in Boedapest op zoek naar geile sletjes maar dat valt niet mee.

  Hij komt de cameraman van Kim Holland tegen en ze gaan samen wat drinken. Onder het genot van een pilsje kletsen de jongens een beetje bij. Dan belt Kim Holland op en Lees verder. Fanbangen met Nayomi Sharp part 1 Nayomi is zeker 1 van de allergeilste Nederlandse pornogirls.

  Naast haar mainstream baan in de horeca ontpopte zij zich tot een absolute knaller voor de camera. Logisch dat zij inmiddels een aardige schare fans heeft opgebouwd die haar dol Lees verder. Ook vanuit de pornowereld is daar nu een antwoord op.

  Lekkergeilen wijdbeens neuken

  De oorzaken van dezen teruggang zijn hierboven reefls genoemd. In de productie is niet het eigen verbruik bij de mijn begrepen. Tcjn aanzien van de aanlegwerken, de ontginning en de voorberei- ding tot lateren afbouw kan het volgende worden medegedeeld.

  De verbreeding der galerij voor de wissolplaats ten behoeve van het transpori;, werd verder bemetseld tot eene lengte van Meter. De onderzoekingsgalerijen, van uit de hoofdtransport- galerij gedreven, werden gedurende de eerste maanden voortgezet en ten deele bemetseld. Met de eerste galerij naar links werd bij eene lengte van 43 Meter de laag A bereikt.

  Door de aanwezigheid van mijngassen werden de werkzaamheden voorloopig gestaakt, totdat door de verdere ] emetHeling en het doortrekken van een gemetseld lucht- schot, de luchtcireulatie zal zijn versterkt.

  De ventilatie, die tevoren met behulp van een gemetseld luchtschot in de dwarsgalerij werd bewerkstelligd, kon worden gewij- zigd, nadat door eene galerij, in de laag B gedreven, de verbinding met de buitenlucht was verkregen. Van uit de laag A werd een galerij gedreven naar de laag C ten behoeve van het transport. De verbinding werd tot op geringen af- stand verkregen. In de wijze van afbouw der koollagen kwam geene verandering. Voor de laag A bleven te Doerian de resultaten der ontginning ongunstig, tengevolge van de onregelmatige ligging en de sterk optre- dende drukverschijnsclen.

  Deze laag leverde ruim ton minder op dan het voorafgaande jaar en is deze vermindering in hoofdzaak aan bovenstaande ongunstige omstandigheden te wijten.

  In het gedeelte der laag A, behoorcnde tot de reeds verlaten mijn Loento III, alwaar een onderzoek in het vorig jaar werd begonnen, werd in Juli tot den afbouw van het geopende gedeelte overgegaan. Deze afbouw liep op het einde van het jaar, op een kleine rest na, ten einde. Tengevolge van zelfontbranding der kool moest in de maand Juni het afbouwveld van Doerian IV voor het grootste gedeelte, alsook het daaraan grenzende afbouwveld van Doerian III en later bovendien een meer Zuidelijk gedeelte van laatstgenoemd afbouwveld worden afge- sloten.

  Ook van de laag A der mijn Doerian moest in de maand Augustus wegens mijnbrand een gedeelte van een der in afbouw zijnde velden worden veriaten en afgesloten en bleef aldaar de ontginning om die reden tot October gestaakt.

  In April werd een aanvang gemaakt met de proef om de afgebouwde ruimte der laag C met opvullingsmateriaal vol te spoelen. De resul- taten hiervan waren bevredigend en bleek het daarvoor gebezigde materiaal zich goed voor deze opvuUingswijze te leenen. Eene instal- latie voor deze methode van opvulling zal in den loop van waar- schijnlijk gedeeltelijk in dienst kunnen worden gesteld. Het electrisch transport werd verlengd en had sedert Maart in de mijn plaats over een lengte van Meter.

  De totale lengte dezer baan is nu circa Meter. Met de opstelling van het gebouw der centrale installatie voor de levering van electrische drijfkracht, werd in April een aanvang ge- maakt.

  Een gedeelte der machinerieën kwam in den loop van het jaar aan. Op het einde van het jaar bedroog de hoeveelheid kolen, welke voor afbouw gereed was of door galerijen was blootgelegd: In de mijn Doerian laag C ton. In de mijn Doerian laag C werd met het onderzoek der lagen boven het niveau van - - Meter voortgegaan.

  De grondgalerij bereikte eene lengte van Meter. In de nabijheid van Soengei Doerian bleek de kooUaag gestoord te zijn, waardoor het onderzoek en de voorbereiding eenigszins wer- den vertraagd. Zoowel door de geleidelijke verlaging van liet niveau, waar de lagen aan den dag komen, als door do vermeerdering der helling van de koollagen, wordt de afbouwhoogte naar het Noorden geringer.

  De voorbereiding der laag A op het niveau van - - Meter werd gestaakt, daar de onregelmatige ligging de verdere voorbereiding niet wenschelijk maakte. Ook op hooger niveau waren de resultaten der voorbereiding niet gunstig en werd naar het Xoorden op onregelmatig- heden in de laag gestuit. Een onderzoek zal naar deze laag worden begonnen van uit verschillende punten, waar deze aan den dag komt. De ligging dor laag is onregelmatig, evenals zulks bij het in vroeger jaren reeds afgebouwde gedeelte het geval was.

  Op het einde van het jaar was de laag C over eene lengte van Meter en de laag A over Meter geopend. Met de uitbreiding van den boschaanplant om Sawah-Loento werd geregeld voortgegaan.

  Voornamelijk werd djati, djoar en segawe aan- geplant. Met het uitdunnen dor oudste gedeelten van den aanplant werd op het einde van het jaar een aanvang gemaakt. Het hierdoor verkregen hout werd als kasso's bij de betimmering in de mijn ge- bruikt. De aan den Heer F. Ellinger verleende vergunningen tot de win- ning van jodium in de residentie Soerabaja werden door het overlijden van den vergunninghouder als vervallen beschouwd en een aan de firma Landberg en Zoon verleende vergunning tot winning van kaolin op het eiland Banka verviel door tijdsverloop.

  Kerkhoven, handelende ten deze voor en namens den Heer Ch. Kan voor de winning van mangaan en andere ertsen in de residentie Preanger-Regentsehappen Bt.

  Oosterbaan, voor het winnen van zwavel en zwavelertsen in de residentie Pasoeroean Bt. Looxen, voor de winning van zwavel en zwavelhoudende grondstoffen in de residentie Preanger-Regent- sehappen Bt. Schuükino, voor de winning van goud enz. Lydius Raiidek, voor de winning van goud enz. Broers, voor de winning van steen- kolen in de Tanah Boemboe-landen in hetzelfde gewest conces- sie Goenoeng Batoe Bcsar ; 2 F. Mede bleven op ultimo Juni nog in behandeling de navolgende aanvragen om vergunning tot winning in domeingrond van delfstof- 41 fen, waarover volgons de Indische mijnwet de rechthebbende op den grond mag beschikken: Borel, voor kalksteen in de residentie Se- marang;.

  Looxex, voor zwavel op het eiland Dam- mar, "residentie Amboina; IP. Wolff vax Wülfixg c. Vogel, voor jodium in de residentie Pasoe- roean ; 13®. Wiedbriiold, voor water uit de Son- gariti-bronnen in de residentie Pasoeroean.

  Ten opzichte der in bijlage 11 vermelde, op ultimo Juni van kracht zijnde mijnconcessics worden hier nadere bijzonderheden op- genomen. De verzending van tinerts ter uitsmelting te Singapore was dit jaar veel ruimer dan het vorige jaar en zal voor het volgende nog bedui- dend worden uitgebreid. De vergelijking met de te Batavia en te Singapore bedongen prijzen voor het tin wees uit, dat het verschil niet groot is.

  Aan het einde van verslagjaar bleef nog eene hoeveelheid onver- werkt materiaal over, dat volgens schatting picol tin zal kunnen opleveren.

  De vrij belangrijke vooruitgang is alzoo te danken aan de omstan- digheid, dat er gemiddeld met man meer is gewerkt geworden, en vóóral aan het zeer gunstige regenjaar en de gelijkmatige verdeeling van den gevallen regen over het geheele werkjaar, zoodat vóóral de koelitvelden cene ruime productie hebben opgeleverd. Ook liet de gezondheidstoestand niet t ; wenschen over. Ondanks het gunstige jaar bleef de hoofdelijke productie dus nage- noeg dezelfde, hetgeen zonder twijfel geweten moet worden aan den gcstadigen achteruitgang der ertsvelden.

  De onderzoekingen gaven evenwel dit jaar, vóóral in Manggar en Boeding, zéér goede resultaten, die de tinproductie van het volgende jaar reeds beduidend ten goede kunnen komen. De toeloop van werkkrachten voor de mijnen was in het afgeloopen jaar bijzonder ruim. De ontginningen werden ongeveer op denzelfden voet als het vorige jaar voortgezet, doch met man gemiddeld meer.

  In het laatst van dit jaar werden 8 stuks centrifugaalpompen uit Europa aange- voerd om voor sommige terreinen eene sterkere bemaliug te verkrij- gen, benevens 2 installaties voor machinaal grondverzet in het district Manggar. Door de hoöge tinprijzen was het mogelijk een beduidend aantal zéér arme terreinen onder hoogen toeslag te ontginnen, terwijl de ontginning van hoog gelegen koelitterreinen ook kon worden voort- gezet, zij het ook met niet veel resultaat.

  De wolfram-tinerts-ader in de mijn II- 30 van Boeding leverde dit jaar In het afgeloopen jaar werden geene nieuwe mijnen geopend en ook geene gesloten. Indische Handelsbank te Batavia. De toegenomen moeilijkheden, bij de ontginning van de diepe ertslagen ondervonden, gaven aan genoemde maatschappij aanleiding om een mijningenieur in haren dienst aan te stellen, die medio Octo- ber van Nederland naar Singkep vertrok en er thans reeds eenigc maanden werkzaam is.

  Ten einde voor goed een einde te maken aan het uitbuiten van de koelies door de over hen gestelde Chineesche mijnhoofden, werd het Europeesch personeel zoodanig uitgebreid, dat alle betalingen aan de koelies direct door de beambten kunnen geschieden.

  Verder werden in het binnenland vanwege de Maatschappij winkels opgericht, waar de koelies tegen matige prijzen zich kunnen voorzien van benoodigdheden, die zij daar vroeger niet anders konden krijgen dan van de mijnhoofden tegen woekerprijzen op crediet.

  De gemiddelde sterkte aan werkvolk Chineezen bedroeg man, waarvan man in de mijnen werkten. Het overig personeel be- stond uit 14 geëmployeerden en 14 ambachtslieden.

  Verder waren er Maleiers en eenige Bt»ngaleezen werkzaam. De totale opbrengst bedroeg ƒ Sfeeti' en hruinkolen, liet aantal der voor kolenwinning in conces- sie afgestane mijnvelden vermeerderde gedurende het tijdvak 1 Juli 48 tot en met ultimo Juni met zes, t. De kolenconcessies, waarvoor kolenwinning geen hoofddoel is, zijn Loemar en Sebalau Westerafdeeling van Borneo , Louise en Mathilde Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. Productie van steenkolen had slechts plaats op de concessies Ba- hangau ton tegen in , Poeloe Nangka ton tegen in , Mahakam der Oost-Borneo-Maatschappij ,61 ton tegen in , Louise, Mathilde en Xonny te zaraen ,15 ton tegen in en Poeloe Laoet ton; zijnde het concessie- terrein eerst in verslagjaar geëxploiteerd.

  Op Java en ifadoera waren o] ultimo Juni 36 petroleumconcessies van kracht, welker aantal gedurende het tijdvak 1 Juli — ultimo Juni geene vermeerdering of vermindering heeft ondergaan. Hieronder zijn echter twee Ijoemar en Seba- lau in de Westerafdeeling van Bornco waarvan de winning van petro- leum als bijzaak is te beschouwen.

  De concessies Telaga-Said, Boekit Mas en Boeloe Telang in Langkat produceerden respectievelijk , en liters ruwe petroleum terwijl op de concessies Aroe-Baai, Poeloe Koempei en Tandjong Bringin, alle ge- legen in genoemd landschap, niet werd gewerkt. De concessies Moeara Enim, Babat en Bandjarsarie Palembang der Moeara-Enim-Maatschappij leverden respectievelijk , en of te zamen liter ruwe petroleum op, waaruit na verwerking in de raffinaderij te Pladjoe werden verkregen liter lichtpetroleum, liter lichtbcnzine en liter petroleum residu.

  In het geheel werd in van Rantau-Pandjang naar de raffinaderij te Pangkalan-Brandan eene hoeveelheid van liter ruwe olie weggepompt. Verder werd ook in het verslagjaar met tankstoomers eene hoeveelheid van K. Van de in Koetei gelegen concessievelden Louise, Mathilde en Non- ny verkreeg de Xederlandsch-Indische Industrie- en Handelmaatschap- pij een totaal aan verschillende producten van ton van K.

  Met de exploitatie werd geregeld voortgegaan en aan de hoog ge- spannen verwachtingen omtrent de olie-productie werd in verslagjaar in alle opzichten voldaan. Het product wordt verwerkt in de raffinaderij te Balik Papan, die hoewel zij reeds belangrijk uitgebreid is, en dag en nacht doorwerkt, niet in staat is het product ± ton per dag, alleen van het ter- rein te Sanga-Sanga geheel te verwerken.

  Daarom wordt zij thans nog weer vergroot. Met de oprichting van een zwavelzuurfabriek nevens de raffinaderij is men reeds begonnen. De exploitatie van het terrein der aan de Koninklijke toebehooren- de concessie Poeloe-Miang werd in verslagjaar weder hervat en die van de concessie Moeara krachtig voortgezet. Het aantal mijnconcessies 57 in de Buitenbezittin- gen en 1 op Java , welke de winning van goud als hoofddoel hebben, heeft gedurende het tijdvak 1 Juli — ultimo Juni geene verandering ondergaan.

  Weliswaar vermeerderde het aantal met 2 t. Emmaville en Siak Pai, beide in het landschap Sambas der residentie Westeraf deel ing van Bomeo, werden ingetrokken. Van de 9 in exploitatie zijnde roncossies verdient in de eerste plaats 48 vemielding de concessie Lebong Donok Benkoelen , alwaar door de Mijnbouw-ifaatschappij Redjang Lebong krachtig werd doorgewerkt.

  Aan edel metaal werd maandelijks geproduceerd een bedrag van onge- veer ƒ , waar tegenover een bedrag stond van ongeveer ƒ aan uitgaven. De gezondheidstoestand liet in het afgeloopen jaar niet te wenschen over. In haar jaarverslag over spreekt de directie der maatschappij haar wensch uit om door samenwerking met de Re- geering te komen tot een emigratie van Soendaneezen naar de Lebong- streken, alwaar thans voorzeker gelegenheid tot koloniseering op ge- zonde basis bestaat.

  Ook bestaan plannen de jaarlijksche productie op te voeren tot ton erts. Ook de exploitatie van de concessie Lebong Soelit Benkoelen werd door de Mijn bouw-Maatschappij Ke- tahoen met kracht ter hand genomen. De productie bedroeg in het verslagjaar , K. Het in reserve houden van de reeds vroeger aangekochte Cyanide-installatie had het beduidende voordeel dat zonder grootere uitgaven, behalve die voor de montage, enz.

  De in met deze metliode verkregen resultaten kunnen dan ook alleszins gunstig heeten. De concessie Totok was gedurende het geheele verslagjaar in volle exploitatie.

  De ontginning wordt voornamelijk door dagbouw gedre- ven. Alleen in het onder den naam Ilaies bekende veldgedeelte werd eenig erts uit de bestaande tunnels onderaardsch gewonnen.

  Vooral van d » naar de Totok-rivier gekeerde lagere voortzetting van dit ter- rein worden gunstige uitkomsten vermeld. Van de verschillende op 49 den berg Totok verspreide werkplaatsen wordt het gewonnen materiaal door hulp-telefers, remhelling en kleinspoor naar de groote telefer gebracht, waarmede verder alles naar de verwerkings-installatie wordt afgevoerd. Men is nu tot de plaatsing van een tweeden soortgelijken toestel overgegaan.

  Het verstampen van het daarbij gewonnen kwartsgruis samen met de reeds aan de werkplaatsen uitgehouden en daarna in den steenbreker verkleinde goudkwartsstukken, ondervond in het mid- den van het jaar belemmering door gebreken aan de moteurs en door- dien grondverschuiving belangrijke herstellingen aan de batterij noo- dig maakte.

  Sedert is de beweegkracht uitgebreid met een locomo- biel van 68 P. Sedert kon geregeld met 20 stampers worden gewerkt tegen 15 stampers te voren en kon de productie in de laatste maanden van het jaar belangrijk worden opgevoerd.

  De nu vrijge- komen moteurs zijn bestemd voor het drijven der hooger besproken puddlers, van een inrichting voor het oppompen van het in de instal- latie benoodigde werkwater uit de Totok-rivier en voor reserve. De uitkomsten van de cyaneering der in gooten verzamelde batterij- tailings worden bevredigend geacht; de naar de rivier afloopende pulp bevat naar gemeld wordt geen noemenswaardige hoeveelheid goud. De gezondheidstoestand op de onderneming was gedurende het ver- slagjaar goed.

  In den sedert October bestaande regeling, volgens welke de obligatiehouders der Nederlandsch-Indische Mijnbouw-Maatschappij in gemeenschap met de concessionarisso de ontginning op het conces- sieterrein Paleleh voortzetten, kwam geen verandering. In de mijn Dopallak werd de gezamenlijke lengte der richtingsgalerijen van M.

  Bij de voortzetting van den tunnel van het 4" niveau werden een paar erts-aders aangetroffen, met aanvankelijk nog onregelmatig goudgehalte, wisselend tusschen 32 en 5 gram p. In het geheel waren in deze mijn op ultimo October M.

  Gedurende het tijdvak ultimo October tot ultimo October leverde deze mijn 35n ton erts. Bij verstamping werd eenig bezwaar ondervonden door het weder optreden van vrij goud dat in den stampbak met gruis vermengd achterbleef en met de gewone middelen niet geamalgameerd werd. De gemid- delde essaai-waarde der tusschen ultimo Oetober en ultimo Octo- ber verwerkt ton erts bedroeg In het vorig jaar.

  Op het concessieterrein Soemalata I is de» afbouw geheel geconcen- treerd in de Zuid-ader, waarin de tweede diepbouw — étage boven de niveau-galerij — gelegen 10 M. Inmiddels werd de bedoelde grondgalerij tot het verst gelegen punt van den afbouw doorgedreven.

  Cielijktijdig werd de diepbouwschacht verder afgediept om een derde niveau io kunnen openen. Reeds van vroeger waren de voorberei- dingswerken den afbouw niet genoeg voor en blijkbaar heeft deze om- standigheid nadeelig op de productie gewerkt, liet verkrijgen van nieuw werkkapitaal geeft gelegenheid stelselmatig op ruimer schaal het erts-voorkomen open te leggen.

  In heeft de diepbouwschacht een diepte verkregen van bijna 50 M. In de Noord-ader werd niet gewerkt. Men was echter voornemens deze ader van een der diepbouw-niveau's in de Zuid-ader uit door een dwarsgalerij te onderzoeken. De bema- ling van den diepbouw werd met een paar electrisch gedreven com- pound centrif ugaal-pompen, en de machinale installatie verder met twee dynamo's en twee electro-moteurs uitgebreid.

  Ook de ventilator wordt electrisch gedreven. Men zoekt nu door verlegging stroomopwaarts van de afstapping, waarover reeds in het vorige jaar was gedacht, meer beweegkracht aan de rivier te ontleenen. De concessie Loemar produceerde in het verslagjaar aan edelmetaal een bedrag van ongeveer ƒ G en kon daarmede hare onkosten dekken.

  De exploitatie van de concessie Sambas Gold Mines I werd door de Boedoek-Maatschappij met kracht ter hand genomen en had het ge- volg dat de uitvoer van het verkregen goud in bedroeg ƒ waaronder ƒ in verkregen. De baggermolen van gemelde maatschappij werkte, met eenig oponthoud tengevolge van gej reken in de werktuigen, het ge- hcele jaar door.

  Bij zeer zuinig beheer konden de kosten juist be- streden worden. De gemiddelde sterkte van het in dienst zijnd per- soneel bedroeg in 3 Europeanen en 24 Inlanders. De exploitatie van de concessie Kahajan moest in het verslagjaar worden gestaakt. De belangrijke transportkosten, welke zeer zwaar op de uitgaven van exploitatie drukten, gevoegd bij de vele sterf- en BS ziektegevallen onder de werklieden wegens beri-beri moeten als de oorzaak van die staking worden beschouwd.

  Bij de staking der werk- zaamheden bleek de maatschappij niet bij machte te zijn de koelies naar de plaats hunner aanwerving terug te zenden, zoodat in die terugzending door het bestuur moest worden voorzien.

  Voor verdere bijzonderheden omtrent productie etc. Het aantal mijnconcessies, welke de wiiining van andere delfstoffen als hoofddoel hebben, vermeerderde gedurende het tijdvak van 1 Juli — ultimo Juni met één, t. Productie had slechts plaats op de bruinsteenconcessies Kliripan en Penggoeng Djocjakarta , die ton mangaan-erts opleverden.

  Op do overige concessies, n. Wad jak marmer , Boekal koper , Tjilatjap magneetijzerzand en de terrei- nen der Batjan-Exploratie-Maatschappij, werd niet gewerkt. Vergunningen tot winning in domeingrond van delfstoffen, waar- over volgens de Indische mijnwet de rechthebbende op den grond mag beschikken. Hiervan waren er op ultimo Juni 23 van kracht tegen 24 op ultimo Juni , waarvan slechts 1 op de Buitenbezittingen. Acht strekten tot het winnen van kalksteen, 1 van zandsteen, 1 van natuur- lijk koolzuurgas, 5 van tras, 6 van jodium, 1 van marmer en 1 van porcel ei naarde.

  De productie was slechts van beteekenis op de terreinen van de CultuurmaatH! Op de overige vergunningsterreinen werd niet geëxploiteerd of was de productie van dien aard, dat zij geen vermelding verdient. Aan de voor de samenstelling dezer paragraaf gediend hebbende gewestelijke bijdragen wordt het volgende ontleend.

  In het Gouvernement Sumatra's Westkust bestonden in de laras Simpang Tonang, af deeling Loeboe Sikaping, residentie Padangsche Bovenlanden, eenige goud wasscheri jen, die volgens opgave van den Resident van genoemd gewest een bedrag van ƒ aan goud opleverden.

  Overigens bleef de goudwinning van weinig betee- kenis. Wer- den blijkens het voorkomende op bldz. T'J en ƒ De in de residentie Riouw en Onderhoorigheden door een der Rijksgrooten met Chineesch kapitaal gedreven tinontginning op het eiland Koendoer der afdeeling Karimon produceerde 3G1 pikols tin- erts, tegen ,5 ten vorigen jare.

  Deze onderneming is in Januari gesloten. De prijzen van het goud schommelden tusschen ƒ 08 en ƒ 85 per thail. De diamantwinning in de afdeeling Landak leverde in naar schatting karaat op tegen in , w. De eerstbedoelde steen moet te Singapore voor dollars verkocht zijn. In de Soengei Bekoh landschap Sekadau werden gedurende het verslagjaar te vergeefs naar diamanten gezocht, terwijl in het gebied van de Seka jam-rivier Boven Sanggau slechts 3 karaat diamant werd verkregen.

  Van de oplirengst der voor Inlandsehe rekening in het landschap Salimbau en in de Embaustreek gedreven wordende kolendelving wer- den ten belioeve van het Gouvernement ingekocht ton. De prijs van de Salimbau-kolen, vroeger te Sintang bedragende ƒ 1 per pikol, ongerekend de vracht A ƒ 4 per kojang tot die plaats en ƒ 12 per kojang tot Pontianak, verminderde tot ƒ 1. De overvloedige regens hebben de diamant- en goudgravers in staat gesteld tot de uitoefening van hun bedrijf gedurende nagenoeg het geheele jaar.

  Over het algemeen werden de uitkomsten dier graverijen zeer bevredigend geaeht. Zoo bedroeg de opbrengst der diamantgraverijen in het district Maloeka der onder- afdeeling Tanah-Laoet ƒ en produceerden de Chineesche parits in genoemde onderafdeeling 95 thail goud en platina, terwijl de pach- ter 37 licenties van de hand deed, waarvan de productie niet be- kend is. In het algemeen is deze industrie gedurende het afgeloopen jaar vooruitgegaan en laat het zich alleszins aanzien dat door de intrekking der Goenoeng Lawak-concessie het licentie- debiet belangrijk zal toenemen.

  Het delven van steenkolen leverde aan de bevolking der districten Riam Kiwa en Riam Kanan tengevolge van de daling der kolenprijzen te Bandjehnasin slechts geringe winst op.

  Grootere winsten werden door de Inlandsche ontginningen in het Zelfbesturend landschap Be- rouw behaald. De primitieve wijze, waarop deze ontginnmgen zijn ingericht, is oorzaak dat grootere hoeveelheden kool tegelijk niet kun- nen verkregen worden dan na voorafgaande bestelling. In het gewestelijk verslag van de residentie Menado wordt alleen voor het landschap Bolaüng Mongondou van inlandsche goudwinning, zij het ook beperkt en meer voor eigen gebruik dan tot verkoop, gewag gemaakt; ook hier schijnt zij langzamerhand te worden opgegeven; terwijl de bevolking zich meer en meer op het bebouwen van tuinen en verzamelen van boschproducten schijnt toe te leggen.

  Bijlage 12 bovat een statiatiek, betreffende de van 1 Juni tot ultimo Mei van kraeht gebleven en verleende vergunningen tot inijnbouwkundig onderzoek. Terwijl in , en respectie- velijk , en aanvragen om dergelijke vergunningen in- kwamen, werden er in ingediend. De resultaten met de onderzoekingen in verkregen waren vol- gens ontvangen mededeelingen de volgende: Van eenige in de af deeling Krawang gelegen terreinen bleek dat de grond petroleum bevat.

  In grootere hoeveelheid werd dit mineraal echter tot nu toe nergens aangeboord. De uitslag van de proefnemingen in de laatstgenoemde drie laboratoria is hier nog niet bekend, doch de Heer Rollinson verkreeg naar hij beweert door eigen proefnemingen uit een ton van K.

  De resultaten van de mijnbouwkundige onderzoekingen zijn tot dusverre van niet de minste beteekenis ge- weest. Kedoe, Van de in plaats geha'd hebbende mijnbouwkundige opsporingen zijn geene bijzonderheden te vermelden. B7 Kediri, De opsporingen hadden geen noemenswaardig resultaat. Semarang, De in door de Dordtsche Petrolcum-Maatschappij aangevangen onderzoekingen op haar vergunningsterrein in de dessa Tjiplook, district Selakaton, werden voortgezet.

  De resultaten waren gunstig. De door genoemde maatschappij ingediende aanvraag om concessie voor dat terrein is nog in behandeling. Ook de boringen verricht in het vergunningsterrein van de Petro- lcum-Maatschappij Gaboes gelegen in de dessa Bapo, district Kradenen, gaven gunstige resultaten: Rembang, In de exploratie-terreinen van de Dordtsche Petrolcum- Maatschappij in de districten?

  Tgawen, Karangdjati en Djepon werd met de boringen voortgegaan, de resultaten daarvan zijn evenwel- niet bekend. Het aantal boringen bedroeg in Ngawen 24, Djepon 2 en Karangdjati 7. Poêoeroean, Op het gebied van mijnbouwkundige opsporingen en onderzoekingen is gedurende het jaar niets tot stand gebracht, noch iets bijzonders voorgevallen. Besoeki, Omtrent de werkzaamheden van houders van vergunnin- gen kan weinig worden medegedeeld, aangezien slechts door enkelen hunner een ernstig begin werd gemaakt met de werkzaamheden, welke echter tot dusverre geen gunstige resultaten opleverden.

  Madoera, Door de Dordtsche Petrolcum-Maatschappij werd voort- gegaan boringen te verrichten op hare vergunningsterreinen. De tweede boring in het vergunningsterrein Sampang gaf op eene diepte van voet nog geen olie. In de desa Dadoerie afdeeling Sam- 58 pang werd een gasbron aangeboord.

  Het daarvan afkomstige ga? De in in het vergunningsterrein Paloloan begonnen boring werd tot voet diepte voortgezet; daar er geen voldoende olie aangetroffen werd, werd dit terrein verlaten. Eveneens werd het vergunningsterrein Timordaja verlaten daar de hier gedane boring ook geen resultaat opleverde.

  De in onder Konang-tengah Balega begonnen boring werd gestaakt op voet diepte, en levert alleen brandbaar gas op.

  Men begon een tweede boring die eene diepte van ± voet bereikte. Andere nog verrichte diepboringen hadden geen succes. Sumatras Westkust, Omtrent uitkomsten van onderzoekingen op vergunningsterreinen werd niets vernomen.

  Geen ernstige onderzoekingen werden gedaan. Atjeh en Onderhoorigheden, De groote verwachtingen die gekoesterd waren omtrent den olierijkdom der landschappen in de onderaf deeling Lhö Seumawé, werden niet verwezenlijkt. Het door de Koninklijke Petroleum-Maatschappij ingesteld geolo- gisch onderzoek in de landschappen Simpang Olem, Idi Tjoet, Idi Uajeu, Djoelo Tjoet, Djoeloe llajeu, Boegèng en Bago van de onder- afdeeling Idi hebben bijna zonder uitzondering geen resultaat opge- leverd.

  In het landschap Peudawa Rajeu van de onderafdeeling Idi werd evenwel in de maand Augustus van het verslagjaar eene spuitende petroleumbron aangeboord. Houdster der vergunning tot het explo- reeren van dit landschap is de Koninklijke Petroleum-Maatschappij, die reeds eene concessie heeft aangevraagd tot het winnen van aard- olie op bedoeld terrein.

  In het begin van het loopend jaar werd op hetzelfde vergunningsterrein eene tweede bron aangeboord welker capaciteit geschat wordt op liter per etmaal. Meerdere borin- gen worden daar nu uitgevoerd. Op ecne diepte van ruiin voet gekomen, stuitte men echter op een zeer gashoudende laag.

  De daardoor ontstane technische moeielijkheden gaven aanleiding de ver- dere boring te staken. Een nieuwe boring werd op Meter afstand van die plek aangevangen. Ook hier werd op eenc diepte van voet op eene gasbron gestuit. Daar bij de installatie op deze mogelijk- heid gerekend wa»-, hoopt men de moeilijkheden, door sterken gasaan- drang veroorzaakt, te zullen overwinnen. In Keteh, afdeeling Indragiri, werden op de terreinen van de Heeren H.

  De tot nu toe verkregen resultaten zijn van dien aard, dat gegronde redenen aanwezig zijn om de onderzoekingen krach- tig door te zetten.

  Zuider- en O aster af deeling van Bornco. Ook in verslagjaar waren de resultaten met de onderzoekingen verkregen van niet veel betec- kenis. De Koninklijke is thans bezig nabij kampong Lingkas op het eiland Tarakan een terrein uit te zoeken voor de oprichting van tanks.

  Menado, De Mijnbouw-Maatschappij Kwandang-Soemalata ging door met onderzoek en opening van de Veta-Nueva-ader in den berg- rug links der Soenialata-rivier. Een der beide blijkens het vorige v T8lag afgediepte schachten wordt verder voortgezet en heeft thans een diepte van ruim GO M.

  Zij is voorzien van een kleine machinale opvoer-inrichting met staanden stoomketel. Van hier uit is in het 1® niveau, op 20 M. In het geheel, met inbegrip van de in het vorige verslag vennelde M. In de lagere niveau moet het goudgehalte hooger zijn, bij mindere dikte der ader.

  De 60 verkregen resultaten leidden tot de aanvraag der concessie Kwandang Soemalata. Op het onderzoekingsterrein der Mi jnho uw-Maatschappij Monano mede in de onderafdeeling Soemalata zijn de opsporingen hervat en is te Doelocwoka een rif aangetroffen dat men voor verder onderzoek in aanmerking wil brengen. De werkzaamheden van het Exploratie-Syndicaat Pagoeat in het district van dien naam zijn voor zoover bekend gestaakt in afwachting dat de aangevraagde concessie voor het alluviale goud-terrein bij Ma- rissa zal worden verkregen.

  Inmiddels is de uitzending van een goud- baggermolen aangekondigd. De in andere gewesten nog verder ingestelde mijnbouwkundige on- derzoekingen waren van geringe beteekenis en hadden bijna uitslui- tend ten doel om door een begin van opsporing de intrekking der vergunning te voorkomen.

  Hoofdingenieur, Chef der afdoe- ling Mijnwezen. Ingenieui eerste kl W. Frieswijk 8 April Van 17 Augu«tu8 —19 April niet in 'slaand» dienxl. Builenlandsch veriof 7 Oct. A la fluite flinlerl i3 Februari A la suite sedert 9 Juli TudelOk waarnemend mgenieur 3e klasse.

  Hoofdingenieur, Chef der afdeeling Mijnwezen W. Ingenieur der 1® klasse, Eerstaanwe- zend mijningenieur op Banka. Controle- opziener in Djeboes W. Controle- opziener in Blinjoe J. Elève-mantri in Djeboes Raden Kadarisman. Controle- opziener in Merawang R. Elève-mantri Mas Poerwo Soepeno. Controle- opziener in Soengeislan II.

  Controle- opziener in Koba E. Hoofdingenieur, Eerstaanwezend Mijningenieur in de residentie Menado M. Ingenieur der 3" klasse P. Waarnemend ingenieur der 2® klasse. Opziener der 2® klasse J. Gedetacheerd bij de Ombilinmijnen. Ingenieur der V klasse A. Ingenieur der 1" klasse A. Van den Sumatr a-S taatsspoorweg. Waargenomen regenval in millimeterB, gedurende Plaateen Aan- tal mü- nen. Gemiddeld aantal werklieden Tlnprod in püE Deelheb- bers. Pangkalpinanp 24 46 Ontginningen der 3» klasse b.

  Aantal inleve- Tinproductie in pikols. Totale tinproductie Gemid- Gemid- in pikols. An- dere stam- men. Nog zijn in April i9 K{ ingetlcild in dp ontginningrn der Ie kkiMie?

  Kottenberekening ran het tin. Door de ontginningen der Ie klasse: Aan irgnnoMkomlngon alt brdoeld by: S n, 3e kla»e d en Sc klatur an. M kiwlen Kenl in gennrmd jaar T. Tkn-gm in lljibnv Kostenberekening van het ün. Daar aan de mijnwerkers slechts f 5.

  Onder deze laatMte vracht is echter niet N'gn'pin het vervoer te Muntok van den wal voor de reede, w«Ik vervoer deel uitmaakt van lut met een anderen aannemer gevloten contract betrelTende het z.

  Al het Banka tin wordt sinds eenige jaren naar Tandjong-Priok vervoenl. T, drie bedngen «WW. Omgcilagen over da v. Vnrorr nn hn uu Hedcriiad ea intoor «Uur. De pachten alleen dekken reeds alle kosten deier verschillende diensten. De hoeveolheden zyii opgegeven in tonnen van KG. Dellittoiïen waarvoor de concessie is Tcricend. Grootte oT geschatte grootte Tan het nmn- Tokl in bouws. I ProdiKÜe in 7. II;S liter r 70 jan-n 18 Sr »l. In ge- kweten aao schadeloosstel- lingen of an- dere, IngeToIgi de concessie Terschuldigde betalingen.

  OpgaTen omtrent de sterkte oT de gemiddelde sterkte van het gebengde 1 iostiig. CL van de «pkrengaC; S5 per bouw; 33 Febr. Gemiddeld 3 Europeanen, 30 Inlanders.

  Gemiddeld 6 man per dag. In het verslagjaar werd niet gewerkt. Opgaven ouitrf nt de sterkte oi' de gemiddelde sterkte n jMir en tUtkUp yan ingang. Delfotoiïen waarvoor de roncessii 1 Tegenwoordige 1 Grootte of geschatte grootte Tan GouTemements besluit enz. Metatoe; Ah bu n». Ooenoeng Sari; particulier land van dien naam, diatricton Goenoeng Kendeng en Soerabiga, afd.

  Dadoengan; de particulierelanden Karang Pob en Da- doengan, distr. DonlLsche Peiroleum, 6 Sept. Maatsi'liappü tr Am- 7» jann 13 Jan. Tanali Mrnili, jaren i3 Jan.

  JaariQksrh rast recliU 1 jaar ingang. MaaUtaf en lUdstlip van ingang. In ge- kwelen aan schadelooMtel- lingen oT an- ilere, ingevolge de ronressie verscliuldigde betalingen. Opgaven omtrent de sterkte of de gemiddelde sterkte van bet gebezigde personeel.

  I oplichter, I mandoer, I smid, 14 koelies. It04 nag niet beëindigd waren. Grootte of geacliatte grootte Tan het myn- Gouvememeiitt besluit enx. Dordtache Petroleum MaatacbappU te Am- sterdam. Kertegeneh; ofdeelingen Pameka- san eo Soemenep '.

  Batabaf afdeelingen Panioka- san en Soi'meni'p. In ge- kweten aan schadelootstel- lingen of an- dere, ingevolge ÜMtftlf Bfdng orer Naam dor cooccMie en ligging van het mQnTeld.

  Do ooncoMièB lUn gcrangsi'bikt naar do gewetten. DeUstoflipn waarvoor do coneoMir iit verleend. Grootte of geachatte grootte van liet raUn- veU In bouws.

  Dordisi'ho Potroloum MaaischappU te Am- aterdam. Idem «WO 19 Sept. Mem IS06 19 Sopt. De concculén iQn gerangKbiltt naar de gewesten. DcUMoflen waarroor de concessie is Tfrieend. Donllsche Petroleum 10 Jan. MaatschappO te Am- 79 jaren 10 Jan.

  Manner en liicxelge- steente. Goud, tilver, lood, ko- per, rinlt en andere binnen het ooncessie- veld met dete meta- len in soodanigen samenhang voorko- mende delfttoffen, dat m bi'oordeeling van den Gouverneur-Ge- neraal de gelUktydige winning onvemiOde- luk is.

  CL van de 18M. Bediag orer w Tersehul- digd. In ge- Itweten aan scbadelooMtel- llngrn or an- dere, ingevolgr de concessie Terschuldigde betalingen.

  In het verslagjaar niet gewerltt. In het verslagjaar we niet gewerlit. DeMatoffTen geachatlf GouTemements bealuit ens. De conceasiën ia vrrieend. Goud en andere met het goud in samen bang voorkomend' delfttoflen. Mynbouw-maatachap- PU «Rau" te Batavia. In ge- kweten aan schadeloosstel- lingen or an- dere, ingevolgi de roncesaie verschuldigde betalingen.

  Maatstal en tQdatip van ingang. Opgaven omtrent do sterkte of de gemiddelde sterkte van het gebezigde 1 iogang. Tan de opbirngvt; Nihil, daar de werkzaam- heden voorloopig ge« staakt zUn wegens slechte resultaten. De conceaaién DeUiitoflcn waarvoor do ooocetfie is Terleend.

  Grooite of geachatte grootte van het mttn- Goavenenema bealuit ens. Lebong Donok; Ais bO n«. MUnbouw-maatachap- 18 Jan. Oeloe en lUr, Kikim en de Paaoemah- landcn. B»Ln [ «trr lirl. Naam der concessie en ligging yan het mynTelil. De conccssiön lUn gerangscbiltt naar de gewesten.

  DcirstofTen waarroor de concessie is verleend. Grooue d geschatte grootte yan het mun- yeld In bouws. Nog niet in ooncesrie verieend. In nog niet in ooocflasie ultgegeyen. Sedert yeileend bu 6. Boekit Pondok s Goud, lilver, lood. Koptei en de koper, zink en anti- pu «Doi'kit Pondok" 78 jaren 97 Jan. OpgaTen omtrent de sterkte of de gemiddelde sterkte van het gebesigde personeel. Tan de opbfengit; IMtt. Grootte of geschatte grootte van het myn- GoQTenMmentt bealnlt enz.

  Poetoe- Ixtoft ; afd. Noord-Celebea Mtfn- bouwmaatachappy te Amsterdam. Pakiek; Goud-, nlver-, koper-. Tompasso afdj zink-, lood-, koper-. Boehd; Goud, zilver, platina. Munbouw-maatschap- 4it7 8 Sept. JoaiMlksch Tast recht Bedng over L Tin de opofengn, I8M.

  Tan de optel IdflBL Gt. Tin de ophfengat; Tan de apfaieDfsti Tan de opluenpt; Maatttaf en U dsUp van ingang. In ge- Itweten aan tebadelootstel- lingen ol an- dere, IngeTolgf de ronceesie Terschuldigde betalingen, i In het Terslagjaar werd niet gewerkt.

  In bet verslagjaar werd niet gewerkt Idem. De concessiën zt n gerangschikt naar de gewesten. Delfetoflen Toor de winning waarvan de concessie is Terleend. Penggoengs regentschappen Penga- sih en Nanggoelan. BruinKOol, bruinkolen- oker en bniinkolenklei. Koninkluke Nederiand- schu MaatschappU tot exploitatie van petrole- umbronnen in Neder- landsch-Indié te 's Gra- venhage.

  Bedongen cUns per kalenderjaar. Opgaven omtrent iviflf en mr der Productie in resp. Verschuldigd minimum bedrag Eventueel verder bedongen opbrengst. Nog niet in exploi- tatie. Voor bruinkool en bruin- kolenoker als voren; voor bminkolenklei resp. Verslag van blz. Grootte of geacfaatte grootte van het mUnireld in bouws. KooinklUke Nederland- ache MaatacbappU to: BoekU Mas; landschap ljini,'kat. Zoeloe Tekang; m landschap Langkal.

  Poek e Koempei; bndschap Langkat. AroHg Batoe Kwakte ,- bndschap Koeaio. Singkep; I i'iliind Singkep in den Ten. Steenkolen en andere delfstoffen. Tjinako-Steenkolen- inaatschappU te Am- sterdam. Bedongen ryns per kalenderjaar. Evenliieel verder l»edoniren opbrengst. Opgaven omtrent de sterkte of' de gemiddelde sterkte van liet gebezigde peraoneel.

  Nog niet in ezploi- Utie. Nog niet in exploi- Utie. I Europeaan» 43 koe- lien. Df mnri-»lDn a gtnnsKbikt oui df g'winleo. LwlkrilfW- , »«piT- , lood-, liDk-. Qirr, knbili, anii- mMm, ani'i'n. Bedongen cUns per kalendeijaar. Opgaven omtrent de fterkte of de gemiddelde steriite van het gebezigde personeel. Setona II; landKchap Landak. I Goud,- zilver-, platina-, kwikzilver- , koper- , lood-, zink-, tin-, t zer-, nikkel-, kobalt-, anti- monium-, anenicum-, teUurium-, aeleniom- en biamuthertaen en andere delfttoflen.

  Stroonilengte in de Me lawi-hedding: UL hectaren pl. Productie in fctp. Bedongfn rUn» per kalpndeijaiur. Evrntupel verder bedongen ophrengKt. Opgaven omtrent de ffterkte of de ireniiddelde sterkte van het geheiigde personeel. Delfstoflen Toor de winning waarvan de concessie is verleend. Grootte of geschatte grootte van het mUnveld in boawa. Pcuyinieni Goud en andere delfstof- MQnboowmaatachappQ pi. Tamptit Séan; landflchap SomliaH. Handel- en Induslrie- inaalscliappU Williel- mina te Pontianak.

  Sébala»; Goud, nlver, platina, ko MUnbouw-maat8! Sittimbaii I; Steenkolen en andere II. David, te Pon- hectaren. Salimbau II; landschap Salirabau. Saiimbau III; landschap Salimbau. Salimbau If; landschap SalimlMu. Pndurtio io mp.

  Bedongen cQns per kalendcijaar. Eventueel verder bedongen opbrengst II. Opgaven omtrent de sterkte of de gemiddvlde stirrkle van het geberigde personeeL 11 90t D.

  K, DiïW, Ie Pon- lil na k. ZuiB»- 10 Oot- j Boïfnc Mrm. Productie in re«p. Verschuldigil I minimam betlrag. Eventueel verder iNMlongen opbrengst. Geen minimum vastge- steld. Levering aan den Sul- tan van debenoodigdi steenkolen tegen ver- goeding der ontgin - ningskosten.

  Geen opgave ont- vangen. Naam der conccMie of liggiag van het mQnvcld. Delfttniïcn voor do winning waarvan de conceasic ia verleeod. Grootte oT geschatte grootte Tan het myn veld iu bouwa. GouTemement wurbU of k betwdk de c door of nam Goavemcn gocdfeke De Gonceaaie draagt officieel geen naam.

  De Batjan Exploitatie Maauchappy te Rotter- dam. L Uf CB Tim anle. Opgnven oDitnni de «eiklr oi it gntuddrJdr [akle nn bet gtbeügde Üe vergunningen zUn gerangschikt naar de gewesten. Grootte of geschatte grootte van het vergun- ningslerrdn. Vergunning tot het winnen van lialksteen aan het oppervlali oT door middel van open groeven in een stulc Gouvemements grond, behoorende tot het gebied der desa Xjibaieg- beg district Djampangtengah, afd. Vergunning tot het winnen van Italiisteen aan het oppervlalc of door middel van open groeven in een stulc Gouvemements grond, bt'boorende tot het gebied der desa Oeroeg distr.

  Vergunning tot het winnen van naiuuriuk koolzuurgas uit bronnen op Gouvememeniff grond, behoorende tot het gebied der diva's Tjipana» en Girinata distr. Vergunning tot het winnen van tras in twee stukken Gouverneuients grond, behoorende tol de desa Kloempit, distr. Moeria-tras-ezploitatfe- maatschappU te Amstei- dam. Lief Aziatisch meisje neukt er op los.

  Milf Jennyfer berijdt een jonge vent met een grote lul. Aletta krijgt een massage. Blondje laat zich neuken door een andere vent. Vuisten met een jongen. Dit zou zomaar eens de laatste kans kunnen zijn. Sexparty met geile sletten. Megan luistert naar Kelly. Getrouwde vrouw wordt hard geneukt in een taxi. Kim Holland anaal gangbang. Zoon en moeder neuken elkaar na massage. Kwartet Seizoen 1 Afl.

  Knappe blonde tiener zit in een harde gangbang. De geile moeder van mijn vriend laat zien wat sex is. BDSM geile italiaanse meid in een gangbang. Twee blondines hebben buitenseks met 1 vent. Kagney Linn Karter heeft een gangbang met 4 negers. Seks met twee tieners.

  Adana neemt grote lul. Ashley Joi kleedt zich uit voor de camera. Spion wordt gevangen en misbruikt. Kim Holland wordt anaal genomen Duur: Kim Holland deepthroat gangbang Duur: Sensuele massage met een flink spuitende lul Duur: Blondje geneukt op kantoor Duur: Milf krijgt alles Duur: Dikke tieten amateur Duur: Blonde babe wordt lekker genomen Duur:  Kimberley heeft een paar goede boys gerege Lees meer. Angel wil eindelijk eens een lul in haar strakke kontje Ja, Angel hebben we al een paar keer in botergeile actie gezien op de Kim Holland site, en daarom is het vandaag tijd om eens een nieuwe stap te wagen!

  Angel wil het nu wel eens Lees meer. Nina's maagdelijke kontje 1 x Keer heeft ze het per ongeluk geprobeerd. En ze was gelijk genezen. Anaal vindt ze niet leuk. Maar vandaag wil ze wel eens kijken wat er gebeurt als ze er heel rustig Lees meer. Sasha, Chelsea en Chris: We hebben gezien hoe Chelsea en Sasha elkaar heel geil hebben opgewarmd.

  Nu is het tijd voor de stijve lul van Chris, want de meiden hebben zoveel zin om geneukt te worden nu. Dik belegde sandwiches galore We knallen erin vandaag met het allerheiligste dat een vrouw kan meemaken: Een lul in haar kutje en een lul in haar kont tegelijk.

  Ja dan stijgt er een stev Lees meer. Sex in het bos met Senna Geile Senna was in het bos bezig met een sexy fotosessie met haar vriend, toen wij hen daarbij op heterdaad betrapten. We kregen lekkere Senna zover om met een dildo aan de slag Lees meer. Dat jij het mag afmaken! Dat zij zitten te hunkeren naar jouw lul. Mijn Kim Holland account. Heb jij al een Kim Holland account? Ik heb al een account. Stuur een email naar sales kimholland. Deze geile Canadese Sabrina, die bij Kim Holland op bezoek is omdat ze dolgraag een paar geile opnamen wil maken met Nederlandse boys, heeft vandaag echt ineen lekkere geile gangbang!

  Geen l Lees verder. Hete seks op een koude herfstdag Onze Ger heeft afgesproken met de mooie blondine genaamd Didi. Deze vlotte meid is nog student en wil dolgraag model worden, na een kleine inleiding gaan ze snel naar het stulpje van Ger want het is buiten echt niet meer te harden.

  Als Did Lees verder. Drie kleine tienermeisjes en een geile Gerrie Twee kleine tienermeisjes wonen bij elkaar in een klein huisje en een derde komt op bezoek. Met zijn drieën wachten ze gespannen op onze geile cameraman Gerrie. Na enkele tientallen minuten is hij aangekomen en staat hij voor de drie tien Lees verder. Blond sletje keihard geneukt Ger is helemaal in zijn nopjes als hij ziet met welke dame hij vandaag te maken heeft. Het is een meisje uit Praag die al een tijdje in Nederland woont.

  Ze heeft een lekker lijf en mooie blonde haren, daar wil Ger zijn harde pik wel induwe Lees verder. Micha en Ilse en de geile porno party Micha heeft afgesproken met Ger. Eerst gaat Ger met deze geile tiener naar de paardjes kijken en kletsen ze gezellig wat bij. Dan neemt Ger deze tiener mee naar een huisje. Als hij de deur opendoet ziet Micha dat Ilse bovenop een harde pik Lees verder. Geile Lea geneukt in Boedapest Dries is in Boedapest op zoek naar geile sletjes maar dat valt niet mee.

  Hij komt de cameraman van Kim Holland tegen en ze gaan samen wat drinken. Onder het genot van een pilsje kletsen de jongens een beetje bij. Dan belt Kim Holland op en Lees verder. Fanbangen met Nayomi Sharp part 1 Nayomi is zeker 1 van de allergeilste Nederlandse pornogirls. Naast haar mainstream baan in de horeca ontpopte zij zich tot een absolute knaller voor de camera.

  Logisch dat zij inmiddels een aardige schare fans heeft opgebouwd die haar dol Lees verder. Ook vanuit de pornowereld is daar nu een antwoord op.


  Kontvingeren lekker sletje

  • De mooiste kutjes anaal prive
  • Sensuele massage met een flink spuitende lul. De zware regens deden het overige om het onderzoek te be- lemmeren.
  • Naam dor cooccMie en ligging van het mQnTeld.
  • Kim holland pjes grote spuitende lul
  • Kutbeffen meisje vingert en komt klaar

  Ontvangst sex buurvrouw beffen


  We gebruiken daarvoor de lokatie van club www. Ze wil haar anale grenzen verleggen en laten zien wat JIJ kunt verwachten als je haar boe Lees verder. Canadese Sabrina is een gangbangslet Deze geile Canadese Sabrina, die bij Kim Holland op bezoek is omdat ze dolgraag een paar geile opnamen wil maken met Nederlandse boys, heeft vandaag echt ineen lekkere geile gangbang!

  Geen l Lees verder. Hete seks op een koude herfstdag Onze Ger heeft afgesproken met de mooie blondine genaamd Didi. Deze vlotte meid is nog student en wil dolgraag model worden, na een kleine inleiding gaan ze snel naar het stulpje van Ger want het is buiten echt niet meer te harden.

  Als Did Lees verder. Drie kleine tienermeisjes en een geile Gerrie Twee kleine tienermeisjes wonen bij elkaar in een klein huisje en een derde komt op bezoek. Met zijn drieën wachten ze gespannen op onze geile cameraman Gerrie. Na enkele tientallen minuten is hij aangekomen en staat hij voor de drie tien Lees verder.

  Blond sletje keihard geneukt Ger is helemaal in zijn nopjes als hij ziet met welke dame hij vandaag te maken heeft. Het is een meisje uit Praag die al een tijdje in Nederland woont. Ze heeft een lekker lijf en mooie blonde haren, daar wil Ger zijn harde pik wel induwe Lees verder. Micha en Ilse en de geile porno party Micha heeft afgesproken met Ger. Eerst gaat Ger met deze geile tiener naar de paardjes kijken en kletsen ze gezellig wat bij. Dan neemt Ger deze tiener mee naar een huisje.

  Als hij de deur opendoet ziet Micha dat Ilse bovenop een harde pik Lees verder. Geile Lea geneukt in Boedapest Dries is in Boedapest op zoek naar geile sletjes maar dat valt niet mee.

  Hij komt de cameraman van Kim Holland tegen en ze gaan samen wat drinken. Onder het genot van een pilsje kletsen de jongens een beetje bij. Dan belt Kim Holland op en Lees verder. Fanbangen met Nayomi Sharp part 1 Nayomi is zeker 1 van de allergeilste Nederlandse pornogirls. Vuisten met een jongen. Dit zou zomaar eens de laatste kans kunnen zijn. Sexparty met geile sletten. Megan luistert naar Kelly. Getrouwde vrouw wordt hard geneukt in een taxi.

  Kim Holland anaal gangbang. Zoon en moeder neuken elkaar na massage. Kwartet Seizoen 1 Afl. Knappe blonde tiener zit in een harde gangbang. De geile moeder van mijn vriend laat zien wat sex is. BDSM geile italiaanse meid in een gangbang. Twee blondines hebben buitenseks met 1 vent. Kagney Linn Karter heeft een gangbang met 4 negers. Seks met twee tieners. Adana neemt grote lul. Ashley Joi kleedt zich uit voor de camera. Spion wordt gevangen en misbruikt.

  Kim Holland wordt anaal genomen Duur: Kim Holland deepthroat gangbang Duur: Sensuele massage met een flink spuitende lul Duur: Blondje geneukt op kantoor Duur: Milf krijgt alles Duur: Dikke tieten amateur Duur: Blonde babe wordt lekker genomen Duur: Lief Aziatisch meisje neukt er op los Duur: Milf Jennyfer berijdt een jonge vent met een grote lul Duur: Uta Kohaku handjob Duur: Aletta krijgt een massage Duur: